Spelvoorwaarden 'De Lelijkste Website Van Het Jaar'

Deze voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “De Lelijkste Website Van Het Jaar” (hierna: “Actie”). Hostnet B.V. (hierna: “Hostnet”) is aanbieder van deze Actie. De Actie wordt gehouden ter promotie van de “Website laten maken”-dienst van Hostnet. Als je vragen hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan onderaan deze Voorwaarden. 

Artikel 1. Nomineren van een website 

 1. Je kunt deelnemen aan de Actie door een website te nomineren en alle gevraagde informatie te verstrekken zoals beschreven in de deelnameprocedure op https://www.hostnet.nl/lelijkste-website. Dit is mogelijk vanaf 29 april tot en met 20 mei 2024. Hostnet behoudt zich het recht voor de nominatieronde eerder te sluiten. Voor deelname aan de Actie worden geen (communicatie)kosten in rekening gebracht. 
 2. Je mag jouw eigen website of die van een ander nomineren. Alleen eigenaren van genomineerde websites maken kans op een Prijs. Indien je de website van iemand anders nomineert, wordt deze alleen meegenomen in de publieke stemronde (artikel 2) als de eigenaar van die website geen bezwaar aan Hostnet kenbaar heeft gemaakt tegen de nominatie. Hostnet is gerechtigd nominaties uit te sluiten van de publieke stemronde (artikel 2), bijvoorbeeld indien de inhoud van de website naar oordeel van Hostnet ongepast is of anderszins in strijd is met goede zeden. 
 3. Het kan voorkomen dat iemand anders jouw website heeft genomineerd. Indien je geen bezwaar hebt, word je beschouwd als deelnemer en neem je deel aan de Actie waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. 
 4. Je kunt niet deelnemen aan de Actie indien je een medewerker bent van Hostnet, of van een aan Hostnet gelieerde onderneming, of indien je op enige andere wijze (in)direct betrokken bent bij deze Actie. 
 5. Je staat ervoor garant dat de door jou verstrekte gegevens correct en volledig zijn. Het is van belang dat je deze gegevens zorgvuldig controleert, aangezien deze noodzakelijk zijn voor de uitreiking van eventuele Prijzen. Bij wijziging van deze gegevens dien je dit zo spoedig mogelijk aan Hostnet door te geven.

Artikel 2. Publieke stemronde en Prijzen 

 1. Na de nominatieronde zal Hostnet de genomineerde websites kenbaar maken aan het publiek waarna een publieke stemronde volgt. Alleen (de eigenaren van) deze websites komen in aanmerking voor het winnen van een of meerdere prijzen (“Prijs” of “Prijzen”). Op de stempagina wordt kenbaar gemaakt tot wanneer het publiek uiterlijk kan stemmen.
 2. De winnaar van de publieke stemronde krijgt een “nieuwe website” die gebouwd is met de Website Builder van Hostnet. Als het niet mogelijk blijkt om deze nieuwe website te maken, om wat voor reden dan ook en ter beoordeling van Hostnet zelf, dan krijgt de winnaar een MacBook zodat hij de nieuwe website zelf kan maken. Eventuele overige prijzen worden willekeurig toegekend door Hostnet aan andere genomineerden.
 3. De prijswinnaars krijgen uiterlijk op 6 juni 2024 bericht via e-mail. Hostnet zal de prijswinnaars ook bekendmaken op haar website.

Artikel 3. Rechten van Hostnet 

 1. Hostnet behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen redelijk inzicht van Hostnet.
 2. Hostnet heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.
 3. Hostnet behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en Prijzen in alle redelijkheid niet van Hostnet verlangd kan worden. 

Artikel 4. Overig 

 1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie, alsmede ten aanzien van de Prijzen, dienen ter illustratie. De werkelijkheid kan afwijken van de (online) weergave en beschrijving.
 2. Deze Voorwaarden en het handelen van Hostnet is in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. In geval van strijdigheid van de Voorwaarden met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, prevaleren de bepalingen uit de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden aan. In de gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de Aanbieder. 

Artikel 5. Contactgegevens

Hostnet B.V. 

Ruijterkade 6, 1013AA te Amsterdam  

marketing@hostnet.nl

Stel je vraag via onze chat en krijg direct antwoord. Wel zo makkelijk.